Դիմորդ - 2018

  1. Չորս լուսանկար (3×4 չափսի):
  2. Կրթության մասին ավարտական փաստաթղթի բնագիրը կամ պատճենը:
  3. Անձը հաստատող փաստաթղթի /անձնագիր կամ ծննդական և այլն /պատճենը` 2 օրինակ/:
  4. Կցագրման վկայական /զորակոչային տարիք ունեցողների համար/:
  5. Ընդունելության արտոնության իրավունքը հաստատող փաստաթուղթ (առկայության դեպքում):
  6. Ընտրած մասնագիտության համար պահանջվածից ավելի բարձր կրթության ավարտական փաստաթղթի պատճենը:
  7. Միջազգային և հանրապետական մրցույթների դիպլոմներ (առկայության դեպքում):
  8. Տեղեկանք աշխատանքի վայրից (առկայության դեպքում):
  9. Սոցիալական քարտի պատճենը /2 օրինակ/:
  10. Օրինական ներկայացուցչի անձնագրի պատճեն /դիմորդի անչափահաս լինելու դեպքում/:

2018 թվականի ընդունելությունը կատարվում է հետևյալ մասնագիտությունների գծով. 

Մասնագիտության անվանումը  
Ոսկերչություն`  ոսկերիչ

Հիմնական և միջնակարգ ընդհանուր կրթության հիմքերով՝                                                        3 և 1 տարի  տևողությամբ

Փայտագործություն` պատրաստող` փայտյա գեղարվեստական իրերի 

 Հիմնական և միջնակարգ ընդհանուր կրթության հիմքերով՝                                                            3 տարի տևողությամբ

Ռադիոէլեկտրոնային միջոցների տեխնիկական սպասարկում  և նորոգում` ռադիոմեխանիկ` ռադիոհեռուստատեսային Հիմնական ընդհանուր կրթության հիմքով՝                   3 տարի տևողությամբ
Վարսավիրական արվեստ և զարդային դիմահարդարում ՝ վարսահարդար  Հիմնական և միջնակարգ ընդհանուր կրթության հիմքերով՝                                                        3 և 1 տարի  տևողությամբ
Խոհարարական գործ՝  խոհարար Հիմնական և միջնակարգ ընդհանուր կրթության հիմքերով՝                                                        3 և 1 տարի  տևողությամբ