Ճիշտ գրելու, ճիշտ խոսելու գաղտնիքները ...

08/04/2022

2022թ.-ի մարտի 28-ին ՀՀ ԿԳՄՍՆ «Գյումրու թիվ 4 արհեստագործական պետական ուսումնարան» ՊՈԱԿ - ում անցկացվեց «Ճիշտ գրելու, ճիշտ խոսելու գաղտնիքները» խորագրով՝ հայոց լեզու, ռուսերեն և անգլերեն առարկաների համատեղ բաց դասը։ Միջոցառման նպատակն էր ուսանողներին ծանոթացնել ուղղագրական, ուղղախոսական և ոճական այն առանձնահատկություններին, որոնք բնորոշ են երեք լեզուներին, օրինակների միջոցով ներկայացնել խոսքի մեջ հաճախակի հանդիպող լեզվաոճական սխալները, նպաստել ուսանողների գրավոր և բանավոր խոսքի զարգացմանը, ուղղագրական և ուղղախոսական կանոնների ճիշտ կիրառմանը։
Բաց դասն սկսվեց հայերենում, ռուսերենում և անգլերենում ընդհանուր քերականական և ձևաբանական երևույթների ներկայացմամբ, որն ուղեկցվեց  էկրանին լեզուների տոհմածառի ցուցադրմամբ, այնուհետև ուսանողները նշեցին, թե որքան կարևոր է ուղղագրության և ուղղախոսության կանոնները սովորելն ու իմանալը, քանի որ միայն այդ կանոններին հետևելով կարող ենք գրագետ ու հասկանալի խոսել։ 
Սահուն կերպով անցում կատարվեց բառակազմության և հնչյունափոխության կանոնների ներկայացմանը, խոսվեց նաև, թե շեշտադրության հետ կապված ինչ տարբերություններ կան 3 լեզուներում։ Զուգահեռ սահիկաշարով ներկայացվեց ուղղագրական, ուղղախոսական, ոճաբանական կանոնների վերաբերյալ հետաքրքրաշարժ գծապատկերներ, նկարներ, հոլովակներ և համեմատականներ անցկացվեց երեք լեզուներում առկա կանոնների միջև։ 
Միջոցառման վերնագրին համապատասխան՝ «Ճիշտ գրելու, ճիշտ խոսելու գաղտնիքները» բացահայտելով՝ ուսանողները հետաքրքիր օրինակներով ներկայացրին առօրյա խոսքում հանդիպող արտասանական և ոճական սխալները։ 
Բաց դասի ավարտին տեղի ունեցավ ուսանողների՝ վերոնշյալ դասի արդյունքում ձեռք բերած գիտելիքների ստուգման և ամփոփման փուլը, որի ժամանակ սովորողներն աշխատեցին տեքստերի վրա՝ ուղղելով բառագործածության սխալները /երեք լեզուներով/։
Միջոցառումը հագեցած էր յուրօրինակ մեջբերումներով և ասույթներով, ուսանողների կողմից հատկապես ընդգծվեց հայերենի բացառիկությունը, և նշվեց օտարազգիների խոսքերը. 
«Ձեր հնամենի լեզուն ես չգիտեմ, բայց ես սիրում եմ այդ լեզուն։ Դրա մեջ Արևելքն եմ զգում, դարերն են նշմարվում։ Ինձ համար պարծանք է հայերեն թարգմանվելը» 
Վ. Հյուգո